Natuurtoets

Wanneer u uw bedrijf wilt uitbreiden of u ergens een nieuwe activiteit op het industrieterrein in of nabij een richtlijngebied wilt gaan uitvoeren dan moet u als initiatiefnemer de verschillende stappen in de natuurtoets doorlopen. Een eerste stap hierbij is de voortoets. Op basis van deze gegevens bepaalt het bevoegd gezag, samen met de initiatiefnemer of er een vergunningplicht en/of ontheffingsplicht bestaat.

In de volgende gevallen na het uitvoeren van een voortoets is geen vergunning nodig:

  • als de activiteit in een in werking getreden beheerplan is opgenomen;
  • als er zeker geen negatief effect is.

Buijs Eco Consult kan het gehele toetstraject en de eventuele vergunnings- en/of ontheffingsaanvraag voor u uit handen nemen.

Nieuwe Wet natuurbescherming

Per 1 januari 2017 is de nieuwe Wet natuurbescherming in werking getreden. Deze nieuwe wet vervangt drie wetten: de eerdere Natuurbeschermingswet 1998, de Boswet en de Flora- en faunawet.

 

Reageren is niet mogelijk