Ecologische begeleiding

Het komt regelmatig voor dat op locaties waar ruimtelijke ontwikkelingen gaan plaatsvinden mogelijk (strikt) beschermde soorten voorkomen. Het kan voorkomen dat bevoegd gezag aanvullend onderzoek verlangt bij uw ontheffingsaanvraag vanwege de (mogelijk) aanwezige beschermde flora- en fauna. Buijs Eco Consult kan door middel van bureaustudie en veldstudie een passend onderzoek uitvoeren en een heldere rapportage uitwerken dat uw ontheffingsaanvraag bekrachtigd of u juist inzicht geeft in beter passende alternatieven waarbij wellicht helemaal geen ontheffingsaanvraag nodig is.

Werken met/nabij beschermde soorten
Voor de uitvoering van deze werkzaamheden is een ontheffing in het kader van de Wet natuurbescherming vereist, of dient volgens een goedgekeurde gedragscode gewerkt te worden. De wetgever kan bij het verlenen van een ontheffing voorwaarden opnemen om schade aan de voorkomende soorten te beperken.

In een ecologisch werkprotocol staat omschreven welke maatregelen getroffen moeten worden om effecten op beschermde soorten flora en fauna te voorkomen:

  • de periode van het jaar waarin de werkzaamheden moeten worden uitgevoerd;
  • het wijze waarop overtreding van verbodsbepalingen (vernielen leefgebied e.a.) wordt voorkomen;
  • de momenten waarop ecologische begeleiding noodzakelijk is;
  • wijze van verslaglegging.

Gedragscode
Buijs Eco Consult heeft verder succesvolle ervaringen met het werken met goedgekeurde gedragscodes voor specifieke werkzaamheden waardoor bijvoorbeeld werken binnen kwetsbare periodes van beschermde soorten toch mogelijk blijkt te zijn. Hierbij staan een goede ecologische begeleiding, communicatie en heldere verslaglegging centraal. Wilt u hierover meer informatie, neem dan contact op, of stel uw vraag via het contactformulier.

Daarnaast verzorgt Buijs Eco Consult ook cursussen over werken volgens en met  gedragscodes en de (nieuwe) Wet natuurbescherming in het algemeen. Nadere informatie over cursussen en voorlichting vindt u tevens op onze website.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.